Informace ze schůzky pedagogů a rodičů, konané dne 27.8.2019

 

Informace ze schůzky rodičů konané dne 27. 8. 2019 v 17:00 ve třídě Ježečků

 

Přítomni: ředitelka Jana Gruntová, učitelky Soňa Čechová, Andrea Olejárová, Mgr. Irena

Zelníčková, Mgr. Zita Vláčilová,Ivana Dostálová,Lucie Štefanová, Mgr. Miroslava Grulichová z DDM Litovel,Iva Srovnalová-provozář. Rodiče dle prezenční listiny.

 

Program:

 

        Přivítání všech přítomných

        Představení pedagogů

- ředitelka Gruntová Jana,učitelka Čechová Soňa-Ježečci

- učitelky Dostálová Ivana, Štefanová Lucie, Olejárová Andrea-Zajíčci

- učitelky Zelníčková Irena,Vláčilová Zita,školní asistent Chytilová Ludmila-Medvídci

        Informace o tanečním kroužku pro starší děti-paní Grulichová z DDM Litovel

        informace paní provozářky o platbách stravného, školného

- Školné 300,-Kč měsíčně. V případě, že z různých důvodů nebude dítě navštěvovat MŠ ani   jeden den v měsíci je školné sníženo na 150,-Kč

- Případné přeplatky stravného a školného budou vráceny v září a lednu.

- nový email do školky: skolka@mssenice.cz

- nový email školní jídelny: jidelna@mssenice.cz

- telefon: 585 947 304

- číslo účtu MŠ včetně školní jídelny: 181 806 299 / 0300

- Při platbách stravného a školného převodem nutno zadat VS, který byl přidělen novým dětem na schůzce, v poznámce napsat jméno dítěte, možno platit školné i stravné dohromady, předškoláci školné neplatí, je nutno u těchto dětí zrušit od 1.9.2019 trvalý příkaz.Termín převodu školného a stravného na účet MŠ do 20.dne v daném měsíci (poznámka: za září v září do 20.)

- Stravné, rodiče platí pouze cenu potravin

děti do 6 let: 31,-Kč za den,děti,které dovrší 7 let během školního roku: 35,-Kč

záloha pro celodenní stravu činí 650,-Kč, pro 7 leté:730,-Kč

(podrobnější viz.Informace pro rodiče strávníků v příloze)

        Informace k provozu MŠ-viz příloha Režim dne: prosíme dodržovat ranní příchod do 8.30.

- změna (provoz všech tříd začíná už od 6,15)

         Seznámení se školním řádem,ŠVP,vnitřním řádem ŠJ,bezpečností-směrnice jsou vystaveny ve spojovací chodbě a na stránkách školy.

        Rozdělení dětí do tříd

Zajíčci-28 dětí (předškoláci)

Ježečci-25 dětí (24 + předškolák)

Medvídci-25 dětí

        další poplatky

- Na akce školy,fota,trička,dárečky 400,-Kč, výběr Srovnalová Iva ve školní kuchyni od 16.do30. září, kdykoliv od 6.00 do 11.00,od 12.00 do 15.00,zvonit na kuchyň

- Pracovní sešity pro předškoláky 105,-Kč,výběr Srovnalová Iva také v tomto čase

        kroužky organizované školkou, zdarma

- Kroužek anglického jazyka(Olejárová Andrea)-možno přihlásit pouze předškoláky.Proběhne od října do května po obědě.

- Logopedický kroužek pro vytipované děti s rodiči-1 x za 14 dní (Štefanová,Zelníčková)Proběhne od října do května po skončení provozu školky.

         Nejbližší akce školy - Dušičková slavnost,zpívání před vánočním stromečkem,2.schůzka s přednáškou odborníka pro předškolní vzdělávání.Plavecký výcvik,lyžařský výcvik pro děti od 4 let.

         Seznámení s vyšetřením výslovnosti a vyšetřením školní zralosti, podrobnosti až to bude aktuální.

        Jiné

vydány bezpečnostní čipů pro nové zákonné zástupce,v případě zájmu o další čipy pro rodinné příslušníky zapsat jméno na listinu (nástěnka dole u Ježečků).Platba nových čipů ve třídách-100,-Kč za kus od 2.září.

Od 2.září prosíme také odevzdat ve třídách vyplněné tytu dokumenty:

- Zmocnění k jednání a vyzvedávání dítěte jinou osobou-všichni

- Přihláška ke stravování-všichni

- Souhlas se zpracováním osobních údajů-nové děti

 

        Volba rady rodičů

            Ježečci-pan Bořil,

            Medvídci-paní Hlavinková

            Zajíčci-pan Hron

            pokladní-paní Sachová

 

         Co dát dětem do přidělených skříněk: papučky, pyžama(mění se 1 x za 14 dní vždy v pátek), převlečení na zahradu(dle uvážení i přezutí), papírové kapesníčky v krabici, kartáček a pastu na zuby pouze pro ty děti, které si doma pravidelně čistí zuby a ví jak na to, hrníčky pro pitný režim během dne, pláštěnky. PROSÍME VŠE PODEPSANÉ!

V Senici na Hané 28.8.2019

 

Informace pro rodiče strávníků ŠJ při  MŠ Senice na Hané    

      Platby za školní stravování, které hradí rodiče, se rovnají pouze ceně potravin. Výši finančního normativu stanovuje ředitelka školy po dohodě s provozní jídelny. Podle vyhlášky o školním stravování je stanoveno, že se děti stravují dle věkových skupin, do kterých jsou zařazeni  po celou dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle dané kategorie.

1. věková skupina je pro děti od 3 – 6 let, kde finanční normativ na nákup potravin činí:

    Př :  7,00 Kč,   Ob: 17,00 Kč,   Sv: 7,00 Kč ,   celkem 31,-  Kč na den.

2. věková skupina je pro děti od 7 – 10 let

    Př:   7,00 Kč,   Ob: 21,00 Kč ,   SV: 7,00 Kč,   celkem 35,- Kč na den.

Informace platbách za stravné:

     Platby stravného i školného se provádí pouze formou záloh, tzn. zajištění trvalých příkazů nebo pravidelných plateb příkazem z účtu, případně poštovní poukázkou. Splatnost je vždy do 20. dne v daném měsíci. Tyto informace budou  vyvěšeny na nástěnce každého oddělení. Variabilní symbol je strávníkům přidělen a to dle evidenčního čísla v programu stravného.    U dětí, které již do naší MŠ chodily a pro děti, které chodily do Aktiváčků, zůstává VS nezměněn. Přihlášky ke stravování na nový školní rok obdrží všichni strávníci u paní ředitelky (tzn. vyplňují i ti, co již chodili). Po vyplnění prosím obratem vracejte paní učitelce na oddělení.

     Úplata za předškolní vzdělávání, tzv. školné je 300,- Kč na měsíc. Předškolní děti jsou od školného osvobozeni.  Platbu za stravné a školné můžete sloučit v jednu, ale protože se pak každé eviduje zvlášť, do poznámky pište jméno strávníka a stravné, případně stravné plus školné. Ty z Vás, kteří již měli trvalý příkaz na stravné + školné a nyní jako předškoláci už nebudou platit školné,  prosím o opravu částky a i text v poznámce upravit na stravné. U plateb za sourozence je možné částky sloučit a jako VS použít symboly daných strávníků, zapsat je za sebou bez mezery v  pořadí od nejmladšího z nich. K tomu ale je pak potřeba také provést rozpis plateb do poznámky.                                          

                                                          děti do 6 let Kč                          děti 7-10 let

Záloha pro celodenní stravu                     650,-                                           730,-

Záloha pro přesnídávky a oběd:               500,-                                           600,-

Záloha pro přesnídávky                            150,-                                           150,-

     Přeplatky stavného se vrací na Váš účet v lednu a září. Za prázdniny, pokud dítě chodí, se hradí pouze jedna záloha, případně se stravné uhradí ze vzniklého  přeplatku.                 Zálohu na měsíc září je nutno uhradit do 20.9. 2019.        

Číslo účtu je   1 8 1 8 0 6 2 9 9 / 0 3 0 0 .

     Odhlašování a přihlašování stravy se provádí do 13 hod. den předem. Pouze v pondělky se hlásí změny do 7 hodin ráno. Strava se konzumuje  v jídelně školky, výjimkou je  první den neplánované nepřítomnosti žáka, kdy strava může být vydána do jídlonosiče. Další dny nepřítomnosti nemá strávník nárok na jídlo. Tzn., že se další dny může stravovat pouze jako cizí strávník, (tzn. za 46,-. Kč za oběd.)

      Platby za stravné jsou nedílnou součástí rozpočtu MŠ. Opakované neuhrazení těchto plateb je považováno za závažné porušení provozu MŠ a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do MŠ. (zákon 561/2004Sb.,školský zákon,§35,odst.1d). Ještě prosím řidiče, aby nám neparkovali podél celé rampy u jídelny, protože tím znemožňují přístup nákladních vozidel dodávajících zboží a také vozidel vyvážejících tříděné odpady.

       Dále nabízíme  stravování cizích strávníků , kdy cena jednoho oběda činí 57,- Kč.

 

Iva Srovnalová, provozní ŠJ MŠ Senice na Hané, email: jidelna@mssenice.cz                                                                                                                  

V Senici na Hané,28.8. 2019

 

Režim dne

 

Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního vzdělávacího programu probíhá v základním denním režimu

6.15 - 8.30

-          zahájení provozu ve všech třídách, příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí   pedagogickým pracovnicím do třídy, volně spontánní zájmové aktivity

-          pohybové aktivity

-          1.svačinka dle zájmu dětí v 8.00

         8.30-9.30

-          volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovnicemi zaměřené především na hry a zájmovou činnost,práce s integrovaným dítětem u Medvídků,plnění úkolu.

-          osobní hygiena,dopolední svačinka.

-          Z důvodu většího počtu předškolních dětí budou pracovat v dopoledních činnostech se dvěma učitelkami,výhody-posílení individuálního přístupu, logopedické prevence,efektivnější přípravy na 1.třídu,pohybové činnosti v menší skupině možno organizovat za příznivého počasí na školní zahradě a terase.1 dítě od Ježečků bude na tyto aktivity přecházet k Zajíčkům.

 

  

9.30 -11.30

-          příprava na pobyt dětí venku,pobyt dětí venku

-          Hry v přírodě,plnění úkolu,sezónní činnosti,pobyt na zahradě,případně náhradní činnost.

11.30 -12.15

-          příprava na oběd,oběd

12.15 -12.30

-          otužování,hygiena,příprava na odpolední odpočinek

      12.30 -14.00

-          spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí,individuální klidné práce s dětmi s nižší potřebou spánku.

      14.00 -14.30          -     příprava na svačinu,hygiena,svačina

 

14.30 -16.15          -     volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovnicemi   

                                     zaměřené  především na hry,zájmové činnosti a pohybové aktivity

                                     dětí, v případě pěkného počasí probíhají na zahradě mateřské

                                     školy

 

 

 

Organizace provozu

 

 

Mateřská škola je v provozu 10 hodin denně a to od 6.15 do 16.15 hod.

Ukončení provozu u Medvídků a Zajíčků je v 15.45 hod.,zbývající děti jsou převedeny k Ježečkům.

 

 

mssenice_footer.png