Drobečková navigace

Úvod > O Mateřské škole > Aktuality a jidelníček > Informace pro rodiče strávníků ŠJ při MŠ Senice na Hané 2021

Informace pro rodiče strávníků ŠJ při MŠ Senice na Hané 2021



Datum konání:
20.9.2021

Informace pro rodiče strávníků 

      Platby za školní stravování, které hradí rodiče, se rovnají pouze ceně potravin. Výši finančního normativu stanovuje ředitelka školy po dohodě s provozní jídelny. Podle vyhlášky o školním stravování je stanoveno, že se děti stravují dle věkových skupin, do kterých jsou zařazeni  po celou dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle dané kategorie.

Upozorňuji rodiče, že došlo s platností od 1.9. 2021 ke změně vyhlášky č. 107/2005 Sb.         o školním stravování, kdy byly navýšeny spodní spodní hranice finančních limitů na nákup potravin. To znamená, že jsme musely zvýšit ceny za přesnídávku a svačinu takto:

  1. věková skupina je pro děti od 3 – 6 let, kde finanční normativ na nákup potravin činí:

    Př :  8,00 Kč,   Ob: 17,00 Kč,   Sv: 8,00 Kč ,   celkem 33,-  Kč na den.

  1. věková skupina je pro děti od 7 – 10 let

    Př:   9,00 Kč,   Ob: 21,00 Kč ,   SV: 8,00 Kč,   celkem 38,- Kč na den.

Je tedy rovněž potřeba upravit měsíční zálohy na stravné:

(stávající trvalé příkazy stačí navýšit od 1.1. 2022, protože budou vánoční prázdniny

a vyjdete do prosince i s nižší zálohou)

                                                          děti do 6 let Kč                          děti 7-10 let

Záloha pro celodenní stravu                     700,-                                           800,-

Záloha pro přesnídávky a oběd:               530,-                                           630,-

Záloha pro přesnídávky                            170,-                                           190,-

 

Informace platbách za stravné:

     Platby stravného i školného se provádí pouze formou záloh, tzn. zajištění trvalých příkazů nebo pravidelných plateb příkazem z účtu, případně poštovní poukázkou. Splatnost je vždy do 20. dne v daném měsíci.  Variabilní symbol je strávníkům přidělen a to dle evidenčního čísla v programu stravného. VS budou vyvěšeny na nástěnkách případně si pište mailem dotazy. U dětí, které již do naší MŠ chodily a pro děti, které chodily do Aktiváčků , zůstává VS nezměněn. Přihlášky ke stravování na nový školní rok obdrží všichni strávníci u paní ředitelky (tzn. vyplňují i ti, co již chodili). Po vyplnění prosím obratem vracejte paní učitelce na oddělení.

     Úplata za předškolní vzdělávání, tzv. školné je 300,- Kč na měsíc. Předškolní děti jsou od školného osvobozeni.  Platbu za stravné a školné můžete sloučit v jednu, ale protože se pak  eviduje každé zvlášť, v poznámce musí být uvedeno jméno strávníka a stravné,školné případně jen stravné. Ty z Vás, kteří již měli trvalý příkaz na stravné + školné a nyní jako předškoláci už nebudou platit školné,  prosím o opravu částky a i text v poznámce opravit na stravné. U plateb za sourozence je možné částky sloučit a jako VS použít symboly daných strávníků, zapsat je za sebou bez mezery v pořadí podle jmen v poznámce. Pokud ale platí každý jinou částku nebo jen jeden školné, musí to být vše rozepsáno v poznámce včetně částek.

     Přeplatky stavného se vrací na Váš účet v lednu a září. Za prázdniny, pokud dítě chodí, se hradí pouze jedna záloha, případně se stravné uhradí ze vzniklého  přeplatku.   Zálohu na měsíc září je nutno uhradit do 20.9. 2021.        

Číslo účtu je   1 8 1 8 0 6 2 9 9 / 0 3 0 0 .

     Odhlašování a přihlašování stravy se provádí do 12,45 hod. den předem. Pouze v pondělky se hlásí změny do 7 hodin ráno. Strava se konzumuje  v jídelně školky, výjimkou je  první den neplánované nepřítomnosti žáka, kdy strava může být vydána do jídlonosiče. Další dny nepřítomnosti nemá strávník nárok na jídlo. Tzn., že se další dny může stravovat pouze jako cizí strávník, (tzn. o režijní náklady navíc).

      Platby za stravné jsou nedílnou součástí rozpočtu MŠ. Opakované neuhrazení těchto plateb je považováno za závažné porušení provozu MŠ a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do MŠ. (zákon 561/2004Sb.,školský zákon,§35,odst.1d).

     Prosím řidiče, aby nám neparkovali podél celé rampy u jídelny, protože tím znemožňují přístup nákladních vozidel dodávajících zboží a také vozidel odvážejících tříděné odpady. Dále pokud parkujete na krajnici vozovky podél plotů MŠ, berte na vědomí, že musíte nechat vedle auta volný pruh pro průjezd i nákladních vozidel. Vozovka je úzká a často tyto vozy neprojedou a musejí čekat, než se vrátíte zpět k autu. Pokud je to možné, parkujte jen na plochách vyhrazených k parkování.

     Pro shrnutí ještě zdůrazňuji, abyste nezapomínali v platbách záloh uvádět variabilní symbol a také poznámku se jménem a vyznačením, za co platíte. Pokud nemůžete poznámku

u platby rozepsat, plaťte stravné a školné zvlášť. Je to z důvodu správného přiřazení, kdy se každá platba eviduje samostatně. Děkuji Vám.

 

Iva Srovnalová, provozní ŠJ MŠ Senice na Hané, email: jidelna@mssenice.cz                                                                                                             

V Senici na Hané, 31.8. 2021