Drobečková navigace

Úvod > O Mateřské škole > Aktuality a jidelníček > INSTRUKCE K DISTANČNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

INSTRUKCE K DISTANČNÍMU VZDĚLÁVÁNÍVážení rodiče předškolních dětí

(děti narozené od 1.9.2013 do 31.8.2014 - děti s OŠD, a děti narozené od 1.9.2014 do 31.8.2015)

 

Z důvodu povinného předškolního vzdělávání naše mateřská škola poskytuje v době uzavření mateřských škol distanční vzdělávání. Toto vzdělávání dle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)je pro Vaše děti povinné(viz níže citace zákona).

I když je to pro některé z Vás velice náročné, prosím o součinnost. Na stránkách školy budou od zítřka 2.3.2021 k dispozici dokumenty k distanční výuce.

Prosím o vytisknutí a vypracování Vašimi dětmi. Nemáte-li možnost si dokumenty k distančnímu vzdělávání vytisknout, napište na skolka@mssenice.cz, že požadujete vytisknutí dokumentů. Tyto potom budou vloženy do obálky se jménem Vašeho dítěte. Objevíte je ve složce na dveřích pavilonu školní kuchyně. Od 2.3.2021 si je můžete kdykoliv vyzvednout. Vypracované předáte po znovuotevření mateřské školy přímo učitelkám ve třídách. Prosím, ať děti vypracují úkoly samy pouze za Vašeho dohledu.

Moc děkuji za pochopení

Jana Gruntová

§ 184a

Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů ve školách

(1) Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny žáků nebo studentů z nejméně jedné třídy, studijní skupiny, oddělení nebo kursu ve škole nebo většiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, z mateřské školy nebo z odloučeného pracoviště nebo z nejméně jedné třídy, ve které se vzdělávají pouze tyto děti, poskytuje škola dotčeným dětem, žákům nebo studentům vzdělávání distančním způsobem.
(2) Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem.
(3) Děti, žáci a studenti jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem s výjimkou žáků základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky. Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám dítěte, žáka nebo studenta pro toto vzdělávání.
(4) Pro řešení důsledků situace, kdy není možná osobní přítomnost dětí, žáků nebo studentů ve škole z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví, může ministerstvo určit opatřením obecné povahy

a) odlišné termíny nebo lhůty od termínů nebo lhůt stanovených tímto zákonem nebo prováděcími právními předpisy, anebo stanovené na jejich základě, pokud jejich naplnění není možné nebo by způsobilo nezanedbatelné obtíže,

b) odlišný způsob nebo podmínky přijímání ke vzdělávání nebo ukončování vzdělávání, pokud by postup podle tohoto zákona nebyl možný nebo by způsobil nezanedbatelné obtíže; opatření obecné povahy musí být vydáno v souladu se zásadami a cíli vzdělávání uvedenými v § 2 tohoto zákona.
(5) Opatření obecné povahy se vydává bez řízení o návrhu opatření obecné povahy. Opatření obecné povahy ministerstvo oznámí vyvěšením na své úřední desce a zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup na dobu nejméně 15 dnů. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení a na úřední desce nebo pozdějším dnem, který je v něm uveden. Pokud se změnily důvody pro vydání opatření obecné povahy, ministerstvo jej bezodkladně zruší nebo změní.
(nabývá účinnosti 25.8.2020)