Školní řád platný od 1.9.2017


Mateřská škola Senice na Hané,okres Olomouc,příspěvková organizace

 

ŠKOLNÍ ŘÁD

Č.j.: 53 /Gr.2017

Vypracoval: Jana Gruntová,ředitelka školy

Pedagogická rada projednala dne: 28.8.2017

Směrnice na bývá účinnosti ode dne : 1.září 2017

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků,které tvoří součást tohoto předpisu.

 

Obsah:

I. Práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců, vztahy s pedagogickými pracovníky.

II. Pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými i nepedagogickými pracovníky.

III. Provoz a vnitřní režim mateřské školy.

IV. Práva a povinnosti mateřské školy.

V. Podmínky a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí
a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace,nepřátelství nebo násilí.

VI. Postup při realizaci podpůrných opatření u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.

VII. Podmínky zacházení s majetkem MŠ.

VIII. Povinné předškolní vzdělávání.

 I. Práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců, vztahy s pedagogickými pracovníky

Na každé třídě jsou stanovena pravidla soužití mezi dětmi.

Práva dětí

 • individuálně uspokojovat své potřeby;

 • užívat spontánně celé prostředí třídy;

 • účastnit se aktivit nabízených učitelkami nebo ostatními dětmi;

 • podílet se na plánování programu a rozhodování ve společných záležitostech;

školní řád str.1

 • vyjádřit svůj názor, nesouhlas;

 • podílet se na tvorbě pravidel soužití a dodržovat je;

 • poskytnutí podpůrných opatření I. – V.stupně, vyžaduje-li to situace;

 • laskavé, vlídné, vstřícné a trpělivé jednání ze strany pedagoga;

Respektujeme práva dětí a řídíme se Úmluvou o právech dítěte, která byla přijata dne 20.listopadu 1989, Valným shromážděním OSN.

Úmluva obsahuje celkem 54 článků, které jsou rozděleny do 4 kategorií:

Hlavní zásady ,Právo na přežití a rozvoj,Právo na ochranu,Právo na zapojení se do společnosti

Kompletní přehled Úmluvy o právech dítěte, dostupné na:

<http://www.unicef.cz/aktualne/82292-umluva-o-pravech-ditete>

Povinnosti dětí

 • respektovat individuální potřeby ostatních dětí kolektivu;

 • respektovat pokyny pedagogických pracovníků;

 • účastnit se odpočinkových či klidových aktivit, vycházejících z denního režimu;

 • chovat se podle pravidel,které si za pomoci učitelek stanoví na začátku školního roku.

Právo zákonných zástupců (platné pro všechny zákonné zástupce dětí)

 • být seznámen s dokumentací MŠ;

 • vyjadřovat svůj názor k těmto materiálům

 • zapojovat se do aktivit MŠ ;

 • pozorovat či účastnit se činností po dohodě s pedagogy;

 • spolupracovat s učitelkami, konzultovat potřebné poznatky o dítěti ;

 • navrhovat další činnosti, akce a možnosti aktivit MŠ;

 • domluvit si s učitelkami a ředitelkou školy individuální konzultační hodiny;

 • své stížnosti řešit s učitelkami a pokud nedojde k vyřešení problému, obrátit se na ředitelku školy;

 • být informován o dění ve škole;

 • právo na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života;

 • přivádět své dítě do mateřské školy kdykoli v době od 6:15 hodin do 8:30 hodin a v jinou dobu, na základě dohody s učiteli – příchod mimo dobu určenou k příchodu dětí do MŠ nesmí narušovat vzdělávací proces ostatních dětí;

 • vyzvedávat děti do stanovené provozní doby;

Povinnosti zákonných zástupců (jsou platné pro všechny zákonné zástupce dětí)

 • informovat MŠ o důvodech nepřítomnosti dítěte;

 • respektovat systém evidence a dokládání absence dětí plnících povinné, předškolní vzdělávání;

 • ohlásit výskyt infekčního onemocnění;

  školní řád str.2

 • zajistit vhodné oblečení dětí pro pobyt ve třídě i venku, zajistit bezpečnou a vhodnou obuv;

 • dodržovat při vzájemném styku se zaměstnanci MŠ, s jinými dětmi docházejícími do MŠ a ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušného chování a vzájemné ohleduplnosti;

 • respektovat denní režim mateřské školy a vývojová a individuální specifika, nejen svého dítěte, ale také ostatních dětí navštěvujících MŠ;

 • dodržovat školní řád a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti;

 • nedávat dětem do MŠ cenné předměty, u nichž je riziko ztráty;

 • oznamovat MŠ změnu bydliště, telef. spojení, změnu zdravotní pojišťovny a jiných údajů potřebných pro MŠ;

 • informovat MŠ o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které mohou mít vliv na průběh předškolního vzdělávání dítěte nebo na účast na akcích (zotavovací pobyt, saunování, apod.);

 • ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné

Zákonný zástupce má povinnost podle § 22 odst. 3 písm. c) ŠZ informovat školu o zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

 • přivádět do MŠ své dítě zdravé, bez známek infekční choroby (průjem, kašel, teplota);

 • přivádět do MŠ své dítě čisté, upravené;

   

II. Pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými i nepedagogickými pracovníky

 • vyjadřovat se otevřeně, aktivně přistupovat k problémům ;

 • podporovat vzájemnou důvěru, toleranci, zdvořilost, solidaritu;

 • pravdivost jednání i chování;

 • poskytovat pozitivní atmosféru a citlivý přístup;

   

III. Provoz a vnitřní režim mateřské školy

 • Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však pro děti od 2 let. Přednostní přijímání dětí od 4 let věku do mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se od 1. září 2017 přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu spádové školy nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku. Přednostní přijímání dětí od 3 let věku - Ustanovení školského zákona zaručující přednostní přijímání dětí od tří let věku do mateřské školy se uplatní již pro školní rok 2018/2019, při zápisu v květnu 2018. Přednostní přijímání dětí od 2 let věku - Ustanovení školského zákona zaručující přednostní přijímání dětí od dvou let věku do mateřské školy se uplatní pro školní rok 2020/2021, při zápisu v květnu 2020.

 

školní řád str.3

 • Přihlašování a odhlašování dítěte k předškolnímu vzdělávání je prováděno na základě písemné žádosti zákonného zástupce. Formuláře přihlášky a „odhlášky” jsou k dispozici u ředitelky mateřské školy.

 • Zápis dětí do MŠ na následující školní rok probíhá v určených dnech v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná, v období od 2.-16.května.. Po ukončení zápisu rozhodne ředitelka školy o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a následně seznámí zákonné zástupce. Kritéria o přijetí dětí jsou řádně přístupna a zveřejněna na místech obvyklých (webový portál školy, vstupní prostory MŠ).

 • MŠ může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním(mimo dětí s povinným předškolním vzděláváním) – má doklad, že je proti nákaze imunní, či zákonný zástupce doloží potvrzení lékaře o kontraindikaci. Při vydávání rozhodnutí o přijetí se postupuje dle stanovených kritérií k přijímání dětí.

 • MŠ může přijímat děti v průběhu školního roku, ale pouze v případě volné kapacity.

 • Mateřská škola nepřijímá děti po naplnění kapacity, která je stanovena zápisem do rejstříku MŠMT a provozními specifiky mateřské školy.

 • Při zápisu dítěte obdrží zákonní zástupci evidenční list dítěte, který vyplní dle pokynů ředitelky školy.

 • Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 • Mateřská škola je školou s celodenním provozem od 6:15 hodin do 16:15 hodin.

 • V případě uplynutí doby provozu služby , zejména v případech kdy se zákonný zástupce dítěte nedostaví, postupuje organizace dle Metodického doporučení MŠMT, k pozdnímu vyzvedávání dětí, viz. Příloha Školního řádu.

 • Režimové požadavky:

  • Děti se scházejí nejpozději do 8:30 hodin, ve výjimečných případech v průběhu dopoledne po předchozí domluvě zákonného zástupce s učitelkami. Opakované pozdní příchody dětí v různou dobu dopoledne narušují zásadním způsobem koncentraci dětí a vzdělávací proces. Proto uvítáme, pokud rodiče budou specifika denního režimu respektovat. Mateřská škola a její pedagogický tým se snaží maximálně respektovat individuální specifika dětí, k tomuto je však nutno vytvářet vhodné podmínky, aby se děti mohly vzdělávat.

  • Děti se v době od 6:15 do 6.40 hodin scházejí ve třídě u Ježečků, v 6.40 hodin vyzvednou učitelky a převedou děti z Medvídků a Zajíčků do svých tříd,kde začíná provoz v 6.45

  • Hlavní činnosti dítěte v MŠ je spontánní hra, spontánní činnosti, řízené činnosti Učitelky pracují s dětmi ve skupině i individuálně.

  • Výchovné i vzdělávací činnosti jsou zařazovány učitelkami v průběhu dne s ohledem na věkové a individuální zvláštnosti dítěte.

  • Mateřská škola není zařízením, které by poskytovalo hlídání.

  • Pohybové aktivity jsou dítěti umožněny po celý den.

  • Pobyt venku se uskutečňuje dvě hodiny dopoledne, odpoledne dle klimatických podmínek.

  • Pobyt venku bývá zkrácen nebo vynechán pouze při nepříznivých klimatických podmínkách, při vzniku smogových situací nebo při nevhodných povětrnostních podmínkách.

školní řád str.4

  • V letních měsících se veškeré činnosti dětí provádějí venku .

  • Odpolední spánek a relaxace je zařazena po obědě.

  • Pro děti s malou potřebou spánku je nabízen klidový režim, spojený s prohlížením knih, tichá hra,kresba,malba,modelování atd.

  • Stravování je zajištěno třikrát denně, škola má svoji školní vývařovnu

  • Škola poskytuje celodenní pitný režim. Děti mají k dispozici dětský čaj, různých příchutí a vodu v zásobníku, na každé třídě. Děti mají po jídle k dispozici skleněné hrníčky,dále po celý den svoje hrníčky přinesené z domova,také při pobytu na školní zahradě.

  • Škola dodržuje intervaly mezi jídly (3 hodiny).

    

 • Úplata za předškolní vzdělávání – školné a stravné

  • Školné ve výši 200,-Kč se platí po celou dobu docházky dítěte do mateřské školy. Školné je splatné vždy do 20.dne stávajícího měsíce, ve kterém má být naplněno předškolní vzdělávání.

  • Školné se hradí prostřednictvím převodu, na účet školy:181 806 299/0300; platba se považuje za uhrazenou dnem jejího připsání na účet na školy. Variabilní symbol pro platbu bude novému dítěti přiděleno provozářkou školní jídelny.

  • Stravné ve výši 650,-pro všechny děti,pouze pro starší děti s OŠD 730,- Kč se také hradí bankovním převodem.Číslo účtu je stejné jako při platbě školného.Obě platby je možno sloučit(650 + 200 = 850).Stravné ve výši dle předchozí věty zahrnuje přesnídávku, oběd, odpolední svačinu, pitný režim a ovoce a zeleninu po celý den.

Odhlašování dítěte probíhá v následujícím režimu:

 • Den před plánovanou absencí, do 13:00 hodin–SMS na telefonní číslo 585 947 304

 • V pondělí, do 7:00 hodin

 • Poznámka: Zákonné zástupce dětí plnících povinné, předškolní vzdělávání třídní učitelky v rámci individuální konzultace seznámí se systémem evidence absence. Zákonný zástupce obdrží u třídních učitelek kmenové třídy svého dítěte předlohu omluvenky dítěte. Kterou řádně vyplní po relevantní absenci dítěte v mateřské škole a to nejpozději do 3 kalendářních dní od návratu dítěte do mateřské školy. Předlohu zákonný zástupce odevzdá třídní učitelce.

 • Ředitelka školy může po předchozím písemném oznámení zákonnému zástupci dítěte, rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže:

  1. Se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny .

  2. Zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ.

  3. Zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za stravné.

Poznámka: Podmínky ukončení k předškolního vzdělávání definuje § 35 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. , (školský zákon).

Předškolní vzdělávání nelze ukončit dle § 35 školského zákona, pokud je vzdělávání pro dítě povinné. Povinné předškolní vzdělávání je ukončeno začátkem povinné školní docházky.

 • V měsících červenci a srpnu může ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem stanovený provoz omezit nebo přerušit a to z organizačních důvodů, zásadních stavebních úprav apod. Rozsah omezení nebo přerušení musí být oznámen zákonným zástupcům dětí nejméně 2 měsíce předem.

 

školní řád str.5

 • Podrobné informace o programu školy má možnost zákonný zástupce získat ve Školním vzdělávacím programu, který je vystaven ve spojovací chodbě. MŠ může organizovat zotavovací pobyty ve zdravotně příznivém prostředí bez přerušení vzdělávání, školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy. O uskutečnění těchto pobytů, výletů a dalších akcí informuje zákonné zástupce včas a s předstihem

 • Zákonný zástupce souhlasí s přepravou MHD a nasmlouvaným autodopravcem s fotografováním a pořizováním video záznamů svého dítěte a případným zveřejněním těchto záznamů z akcí pořádaných MŠ.

 • Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí je uveden v příloze školního řádu.

   

IV. Práva a povinnosti mateřské školy

 • Mezi základní povinnosti mateřské školy patří zejména povinnost zajistit kvalitní výchovně – vzdělávací proces o dítě pod vedením kvalifikovaných pedagogů a zajistit optimální podmínky pro to, aby vzdělávací proces mohl probíhat.

 • K dalším povinnostem mateřské školy patří povinnost vytvářet podmínky odpovídajícího personálního obsazení, prostorového zajištění, hygienických podmínek odpovídajících hygienickým a dalším předpisům. Škola je povinna individuálním přístupem a pomocí přispívat k všestrannému rozvoji dítěte.

 • Škola si vyhrazuje především právo rozhodnout o umístění resp. přeřazení dítěte do jedné ze svých tříd za současného splnění ostatních zákonných náležitostí.

V. Podmínky a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace,nepřátelství nebo násilí.

 • Při vzdělávání dětí dodržují učitelky pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní legislativa. Školní řád metodicky vychází z Metodického pokynu MŠMT k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

 • Mateřská škola je volně otevřena od 6.15. do 9.00 a od 14.15 do 16.15.V ostatní dobu je uzamčena. U vstupu do MŠ je k dispozici zvonek.

 • MŠ vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je učitelka převezme od jeho zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby až do doby, kdy je učitelka předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě.

 • Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě ,”Zmocnění k jednání a vyzvedávání dítěte z MŠ jinou osobou”, vystaveného zákonným zástupcem. Mateřská škola si vyhrazuje právo učitelek vyžádat si předložení dokladu totožnosti osoby vyzvedávající dítě a to za účelem ověření údajů, uvedených v předchozím, definovaném dokumentu.

 • Při pobytu venku mimo území MŠ připadá na jednoho pedagoga 20 dětí z běžné třídy, týká se dětí ve věku od 3 do 6 -7 let.

 • Z důvodu ochrany zdraví dětí není možno podávat v mateřské škole medikamenty a to zejména v případě infekčních a kapénkových onemocnění (chřipky, angíny, kašel, rýma apod.):školní řád str.6

V souladu se zněním § 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách):

Podle § 11 tohoto zákona lze zdravotní služby poskytovat pouze prostřednictvím osob způsobilých k výkonu zdravotnického povolání nebo k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotních služeb. Pedagogický pracovník tedy není zdravotnickým pracovníkem a tuto podmínku nesplňuje. 

Učitelka mateřské školy může podat medikaci pouze v případech bezodkladné první pomoci. (například případy záchvatových onemocnění). Nejedná se o situace spojené s horečnatými stavy. Zaměstnanci mateřské školy nesmí dítěti podat medikaci tišící horečnatý stav, ani na základě telefonické intervence zákonného zástupce, z důvodu rizik nečekané alergické reakce, případně potlačení příznaků možného onemocnění.

 • Mateřská škola poskytuje zákonným zástupcům dětí s chronickým onemocněním možnost medikace, tuto službu zajišťuje pedagogický pracovník s adekvátním vzděláním v oblasti zdravotnických služeb.

 • Zákonný zástupce dítěte s chronickým onemocněním je povinen dodržet následující postup:

  1. Podat písemnou žádost o podání medikace dítěti v MŠ. Formulář žádosti ke k dispozici u ředitelky mateřské školy.

  2. Na základě podané žádosti ředitelka školy ověří u uvedeného ošetřujícího lékaře skutečnosti týkající se bezprostředního podání medikamentu dítěti, zároveň posoudí podmínky MŠ, zda je mateřská škola schopna dostát všech definovaných požadavků zákonného zástupce.

  3. Zákonný zástupce obdrží vyjádření mateřské školy.

  4. V případě schválení žádosti je zákonný zástupce povinen poskytovat pravidelnou součinnost a spolupráci, která zajistí bezpečnost a zdraví dítěte.

 • Učitelky jsou povinny neprodleně informovat telefonicky zákonného zástupce dítěte a ředitelku školy v případě: úrazu dítěte, teploty vyšší než 37 stupňů, průjmovitém stavu či zvracení, kožních výskytech (ekzémy, otoky, apod.).V případě úrazu dítěte ošetří dítě zdravotník MŠ v případě vážného úrazu je volána. Zdravotnická záchranná služba.

Pokud tedy dojde k úrazu dítěte, je povinností mateřské školy poskytnout první pomoc, popř. zajistit poskytnutí první pomoci a o této skutečnosti informovat bezodkladně zákonného zástupce.

 • Učitelka má právo žádat po zákonném zástupci potvrzení od pediatra o zdravotním stavu dítěte, zejména v případě podezření na infekční onemocnění a to v zájmu ochrany zdraví ostatních dětí. Tzv. Potvrzení o bezinfekčnosti dítěte je k dispozici v každé třídě. V případě této situace je povinna neprodleně informovat své nadřízené.

 • Zakazuje se nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek v celém areálu MŠ.

 • V rámci školního vzdělávacího programu jsou děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video), patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

 • V rámci protidrogové prevence jsou děti vedeny ke zdravému životnímu stylu, k dětem je přistupováno individuálně, výchovné problémy jsou řešeny ve spolupráci s rodinou a s poradenskými zařízeními, je věnována zvýšena pozornost rodinám problémovým s rizikovým chováním. V průběhu školního roku jsou děti seznamovány s nebezpečím injekčních setů ve svém okolí, všichni zaměstnanci jsou seznámeni s postupem při likvidaci

  školní řád str.7

  injekčních setů na školní zahradě a v blízkosti jejího okolí.

 • V celém objektu mateřské školy a jeho přilehlých pozemcích (školní zahrada) je zakázáno kouření,včetně elektronických cigaret. Požívání alkoholických nápojů, požívání drog a návykových látek, jakákoli propagace těchto prostředků a vnášení zbraní (nože, střelné zbraně apod.).

 • Prosíme, zákonné zástupce dětí, aby zabraňovali znečišťování prostoru školy a přilehlých pozemků školy (školní zahrada). Do MŠ je zakázán vstup se zvířaty.

 • Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a učitelkami a mezi učitelkami a zákonnými zástupci dětí.

 • Upravení podmínek provozu naší mateřské školy:

  Dítě jevící známky akutního onemocnění při vzdělávání, musí být po dobu nezbytně nutnou,než si jej vyzvedne zákonný zástupce,umístěno mimo ostatní děti.Dítě bude umístěno na svoje lehátko v kanceláři ředitelky školy,kde na něj bude dohlížet zaměstnanec mateřské školy. Jiná místnost z provozních důvodů není možná.Okamžitě bude informován zákonný zástupce.

   

VI. Postup při realizaci podpůrných opatření u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

 • Mateřská škola postupuje v souladu s vyhláškou č.27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů a dále dle zákona č. 82/2015 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (ČZ), ze dne 19.března 2015. Účinnost od 1.9.2016.

Problematika podpůrných opatření:

 • Podpůrná opatření jsou obecně definována jako nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských službách, odpovídají zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám dítěte.

 • Novela zakotvuje právo dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami na bezplatné poskytování podpůrných opatření školou . Přitom zásada bezplatnosti podpůrných opatření se chápe jako zásada všeobecná a vztahuje se na školy všech zřizovatelů.

 • Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola nebo školské zařízení i bez doporučení školského poradenského zařízení.

 • Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením školského poradenského zařízení. Škola nebo školské zařízení může místo doporučeného podpůrného opatření přijmout po projednání s příslušným poradenským zařízením a s předchozím písemným informovaným souhlasem zákonného zástupce jiné podpůrné opatření stejného stupně, pokud to neodporuje zájmu dítěte, žáka nebo studenta.

 • Škola přestane poskytovat podpůrné opatření druhého až pátého stupně po projednání se zákonnými zástupci dítěte , pokud z doporučení školského poradenského zařízení vyplývá, že podpůrné opatření již není nezbytné.

 • Před zahájením poskytování podpůrných opatření 1.stupně, zpracuje škola Plán pedagogické podpory.

 • Plán pedagogické podpory zahrnuje z hlediska obsahu zejména popis obtíží dítěte a speciálních vzdělávacích potřeb. Definuje podpůrná opatření, která škola nastavila, dále cíle podpory a vyhodnocování naplňování plánu.

 

školní řád str.8

 • Poskytování podpůrných opatření prvního stupně škola průběžně vyhodnocuje . Nejpozději po 3 měsících od zahájení poskytování podpůrných opatření poskytovaných na základě plánu pedagogické podpory škola vyhodnotí, zda podpůrná opatření vedou k naplnění stanovených cílů.

 • Do doby zahájení poskytování podpůrných opatření druhého až pátého stupně na základě doporučení školského poradenského zařízení poskytuje škola podpůrná opatření prvního stupně na základě plánu pedagogické podpory.

 • Podpůrná opatření prvního stupně slouží ke kompenzaci mírných obtíží ve vzdělávání dítěte u nichž je možné prostřednictvím mírných úprav v režimu předškolního vzdělávání a spolupráce s rodinou dosáhnout zlepšení

Neposkytuje-li zákonný zástupce dítěte součinnost směřující k přiznání podpůrných opatření, jež jsou v nejlepším zájmu dítěte,je škola povinna postupovat škola podle jiného právního předpisu. Jedná se konkrétně o §10 odst. 4zákona č.359/1999 Sb., o sociálně – právní ochraně dětí , ve znění pozdějších předpisů.

 • Formuláře Plánu pedagogické podpory a Individuálního vzdělávacího plánu jsou k dispozici v příloze Školního řádu.

VII. Podmínky zacházení s majetkem MŠ

Děti:

 • Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v MŠ zajišťují učitelky, aby děti zacházely šetrně s pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek školy.

 • V případě poškození majetku MŠ ze strany dětí, může učitelka po domluvě se zákonným zástupcem sjednat opravu nebo náhradu.

 • Děti si mohou nosit své osobní hračky za předpokladu, že splňují bezpečnostní podmínky a se souhlasem učitelky.

Zákonní zástupci:

 • Zákonný zástupce bere na vědomí možnost ztráty nebo poškození přinesené hračky, bez nároku náhrady.

 • Po dobu pobytu v prostorách MŠ jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek MŠ a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně učitelce školy.

 • Ve všech budově a prostorách školy platí přísný zákaz kouření a požívání alkoholu.

 

VIII. Povinné předškolní vzdělávání (obecné informace, práva a povinnosti zákonných zástupců dětí)

Povinnost předškolního vzdělávání se vztahuje na:

 • na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů,

 • a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů,

 • na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů,

 • na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

 

školní řád str.9

Jiné možnosti plnění povinného předškolního vzdělávání:

Individuální vzdělávání dítěte – Oznamuje zákonný zástupce písemně v době zápisu. Povinností zákonného zástupce je zajistit účast dítěte u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání v mateřské škole (nejedná se o zkoušku), rodič pouze obdrží doporučení pro další postup při vzdělávání.

Ukončení individuálního vzdělávání dítěte:

Pokud zákonný zástupce dítěte nezajistí účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu ukončí ředitelka školy individuální vzdělávání dítěte. Odvolání zákonného zástupce proti rozhodnutí ředitelky mateřské školy nemá odkladný účinek. Dítě již následně nelze individuálně vzdělávat. Dítě musí dle stanoviska MŠMT zahájit povinnou, pravidelnou, denní docházku do mateřské školy - na základě žádosti zákonného zástupce o pravidelnou denní docházku do mateřské školy.

Poznámka: Povinné předškolní vzdělávání trvá případně i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky a je ukončeno až začátkem plnění povinné školní docházky.

Forma plnění povinného předškolního vzdělávání:

Jedná se o pravidelnou docházku dítěte, v pracovních dnech:

 • - 4 souvislé, hodiny denně,

 • - počátek povinné doby je stanoven od 8:00 hodin ráno v případě docházky dítěte pouze na 4 hod.denně

Ředitelka mateřské školy je oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte; zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.

Postup přijímání dětí:

 • Zákonný zástupce má právo se rozhodnout, v jaké mateřské škole požádá o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

 • Školský obvod pro spádovou mateřskou školu určuje zřizovatel školy v obecně závazné vyhlášce.

 • Zápis je oznámen s dostatečným předstihem na místech obvyklých (webový portál školy, nástěnky v průchozích prostorách Mš, vstupní dveře).

 • Zákonný zástupce podává žádost s těmito náležitostmi:

Jméno a příjmení žadatele (dítěte), jeho datum narození, místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování, označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní mateřská škola). Dále uvede zákonný zástupce: jméno a příjmení tohoto zástupce, místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Poznámka: Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce musí doložit své oprávnění zastupovat. Zákonný zástupce nemusí dokládat u dětí, pro které je vzdělávání povinné, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním.

Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek.

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

 

školní řád str.10

 • Tento školní řád byl zpracován v souladu se školským zákonem a byl projednán pedagogickou radou dne 28.8.2017.

 • Zrušuje se předchozí znění této směrnice.uložení směrnice se řídí Spisovým řádem školy.

 • Nabývá účinnosti dne 1.9.2017.

 • v Senici na Hané dne 24.7.2017...............................................

Zpracovala: Gruntová Jana,ředitelka školy

 

 

S obsahem Školního řádu byly zaměstnanci seznámeni 28.8.2017 na poradě v 12.00 hod.

Rodiče byly seznámeni na schůzce 28.8.2017 v 17.00 hod.školní řád str.11


poznámka:součástí Školního řádu jsou tyto přílohy

1) pozdní vyzvedávání dětí

2)plán pedagogické podpory-vzor

3)individuální vzdělávací plán

4)práva a povinnosti MŠ ve smyslu evropského nařízení ke GDPR-platnost od 25.5.2018

5)změna v bodě III.provoz a vnitřní režim MŠ-přednostní přijímání  dětí od dvou let se ruší

úplata za předškolní vzdělávání-od 1.9.2018  se navyšuje na 300,-Kč

6)vnitřní režim pro školní rok 2018/2019

mssenice_footer.png