Drobečková navigace

Úvod > Dokumenty > Směrnice k úplatě za školní stravování

Směrnice k úplatě za školní stravování

 Dokument ke stažení: Směrnice k prov. plateb strav.doc

 

 

Školní jídelna při Mateřské škole Senice na Hané, příspěvková organizace

 

Směrnice k úplatě za školní stravování:

 

Vypracoval:                Iva Srovnalová, provozář

 

Schválil:                      Jana Gruntová, ředitelka školy

 

Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 4. 2022

 

 

 

Obecná ustanovení

 

Na základě  vyhlášky č. 107/2005 Sb.,o školním stravování, § 5  v platném  znění vydáváme tuto směrnici. Směrnici je součástí provozního řádu kuchyně.

 

 

  1. Stanovení úplaty za školní stravování dle finančního normativu:

 

Finanční normativ na nákup potravin:

 

Strávníci věkové skupiny 3 – 6 let :

Přesnídávka         9,00 Kč                                                      

Oběd                  19,00 Kč

Svačina                8,00 Kč

-------------------------------

 

Celkem               36,00 Kč                                  Záloha: 700,- Kč

 

Strávníci věkové skupiny 7 – 10 let:

Přesnídávka          9,00 Kč

Oběd                   23,00 Kč

Svačina                 8,00 Kč

--------------------------------

Celkem Kč        40,00 Kč                                  Záloha: 800,00 Kč

 

 

ZŠ kategorie  7 – 10 let:  Oběd 23,00             Záloha: 440,- Kč

ZŠ kategorie 11 – 14 let: Oběd 26,00             Záloha: 500,- Kč

Dospělí zam. MŠ:            Oběd 37,00 Kč            Záloha: 480,- Kč

 

Kalkulace na 1 oběd: cizí strávníci

                              ____Od 1.4. 2022___

Potraviny:                      37,- 

Věcné náklady:               6  

Mzdové náklady            31,- 

Zisk                         ___  1,-  Kč_______

Celkem Kč                    75,-       

 

Aktiváčci dětská skupina Senice na Hané

 

Přesnídávka:    9,- Kč

Oběd:             19- Kč  + MR,VR,Z Kč 38,-  celkem Kč 57,-

Svačina:           8,- Kč

Celkem za tři chody: 74,- Kč

 

Výši finančního normativu stanovuje ředitelka mateřské školy po dohodě s vedoucí jídelny, protože ta je odpovědná za plnění spotřebního koše a zná možnost nákupu potravin a jejich ceny v místě.

 

  1. Ceny stravování

Úplata za školní stravování, kterou hradí rodiče dětí, se rovná pouze ceně potravin. Ceny stravování se mohou v jednotlivých školních jídelnách MŠ lišit v závislosti na nákupních možnostech jídelny.

 

  1. Věkové skupiny

Podle vyhlášky o školním stravování je uvedeno, že do věkových  skupin jsou zařazeni strávníci na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle kategorií takto:

 

1.      Strávníci 3 – 6 let

2.      Strávníci 7 – 10 let

3.      Strávníci 11 – 14 let

4.      Strávníci 15 a více let

5.       

     4. Podmínky splatnosti úplaty za školní stravování

Platby stravného se provádí pouze zálohově a to převodem na účet MŠ Senice na Hané                        č. 181806299/0300. Splatnost je vždy do 20. dne v daném měsíci, ve výdejnách mimo MŠ Senice na Hané do 25. dne předešlého měsíce. VS pro platby obdržíte v kanceláří jídelny,

do poznámky napište jméno strávníka a účel platby. Přeplatky se vrací na účet plátce záloh      a to v lednu a září. Email ŠJ: sjmssenice@seznam.cz, tel. 585947304 

 

Platby za stravné jsou nedílnou součástí rozpočtu MŠ. Opakované neuhrazení těchto plateb je považováno za závažné porušení provozu MŠ a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončené docházky dítěte do MŠ (zákon 561/2004Sb.,školský zákon, §35,odst.1d)

 

Odhlašování s přihlašování stravy se provádí do 13 hod. den předem. V každé pondělí se hlásí strava do 7 .00 hod. Strava se konzumuje  v jídelně školy, výjimkou je  první den neplánované nepřítomnosti žáka, kdy strava může být vydána do kastrůlků. Další dny nepřítomnosti nemá strávník nárok na jídlo. Další dny se se může stravovat pouze jako cizí strávník, tzn. za cenu potravin v dané kategorii, ke které se přičítají všechny režijní náklady a zisk.

 

Závěrečná ustanovení:

Za kontrolu provádění ustanovení této směrnice odpovídá vedoucí stravovny.

Směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2022 a tímto se ruší platnost směrnice z 1.9. 2021.

 

Iva Srovnalová                                                               Jana Gruntová, ředitelka MŠ

provozář ŠJ                                                                    Senice na Hané