Drobečková navigace

Úvod > Dokumenty > Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny


Mateřská škola Senice na Hané,okres Olomouc, příspěvková organizace,

783 45 Senice na Hané,Nádražní 350

Čj.

43/Gr 2016

Vypracovala: ředitelka školy

Gruntová Jana

Schválila: ředitelka školy

Gruntová Jana

Spis.znak

2.1.A5

Projednáno na pedagogické poradě

19.5.2016

Účinnost od :

19.5.2016

1. Ředitelka školského zařízení podle § 30 Zákona č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vydává tento vnitřní řád, který upravuje

 1. podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pracovnicemi ve školském zařízení,
 2. provoz a vnitřní režim školského zařízení,
 3. podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí,
 4. podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí

2. Závěrečné ustanovení

Vnitřní řád zveřejní ředitelka na přístupném místě ve škole nebo školském zařízení, prokazatelným způsobem s ním seznámí pracovnice a informuje o jeho vydání a obsahu  zákonné zástupce nezletilých dětí

1.a) podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pracovnicemi ve školském zařízení

Dítě má právo:

 • na stravování ve školní jídelně – výdejně – odebrání hlavního i doplňkového jídla
 • dítě má všechna práva, která zaručuje Listina lidských práv a svobod
 • na bezpečné prostředí při stravování v mateřské škole, na život ve zdravém životním  prostředí
 • na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace, před fyzickým nebo psychickým  násilím, zneužíváním a sociálně patologickými jevy
 • být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, právo na přátelství, na  respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny, právo na soukromí )
 • na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo na pozornost a vedení ze  strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku…)

str.1 

- být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život ( právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít vlastním způsobem…)

Dítě je povinno :

 • respektovat smluvená pravidla soužití v jídelně
 • dodržovat pokyny k zajištění bezpečnosti při stravování

Zákonní zástupci dětí mají právo :

 • na informace o stravování dětí
 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se stravování dětí 

dále mají právo :

 • přispívat svými nápady a náměty k obohacení stravovacího režimu školy
 • projevit jakékoliv připomínky ke stravování učitelce nebo ředitelce školy
 • konzultovat stravovací problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy
 • na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života

Zákonní zástupci dětí jsou povinni :

 • zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy
 • na vyzvání ředitelky se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se dítěte
 • informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo  jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na stravování
 • oznamovat škole údaje, které jsou podstatné pro stravování a bezpečnost dítěte  a změny v těchto údajích (např. změny zdravotního stavu…)

dále jsou povinni :

 • ve stanoveném termínu hradit stravné
 • zajistit, aby dítě bylo vhodně a čistě upraveno
 • prostudovat a dodržovat vnitřní řád školní jídelny

Pravidla vzájemných vztahů mezi dětmi, pracovnicemi MŠ a zákonnými zástupci dítěte:

 • dodržovat vzájemné zdvořilé, vstřícné a kulturní chování
 • sdělené informace ze strany zákonných zástupců považovat za důvěrné
   • dbát na pravidla hygieny,bezpečnosti a správného stravování

1.b) Provoz a vnitřní režim školského zařízení

 • Stravu připravenou ve školní kuchyni při Mateřské škole Senice na Hané dopraví domovnice a uklízečka na vozících do tříd,předškoláci se snaží sami obsloužit.
 • Provozářka školní jídelny zodpovídá za dodržování výživových norem a stanovuje finanční limity stravného na den
 • stanovení úplaty za školní stravování dle finančního normativu:

strávníci věkové skupiny :

3 - 6 let : přesnídávka 7,- Kč oběd 16,- Kč svačina 6,- Kč

7 - 10 let : přesnídávka 7,- Kč oběd 20,- Kč svačina 6,- Kč

11- 14 let: oběd 23,- Kč zaměstnanci oběd: 26,- Kč

 • platby stravného se provádějí zálohově převodem na účet MŠ Senice na Hané, číslo účtu : 181806299/0300, variabilní symbol stanoví provozní jídelny
 • přeplatky se vrací na účet plátce záloh v lednu a v září
 • opakované neuhrazení těchto plateb je považováno za závažné porušení řádu mateřské školy a může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy

str.2 

- odhlašování a přihlašování stravy se provádí do 11.00 hod. den předem, v pondělí lze stravu hlásit ráno do 7.00 hod. telefonicky na čísle 585 947 304 .

- pokud zákonný zástupce dítě včas neodhlásí, je povinen stravu zaplatit.

- strava se konzumuje ve třídách,zaměstnanci školní jídelny přímo tam.

- první den neplánované nepřítomnosti lze stravu vydat do přinesených nádob, další dny nepřítomnosti nemá strávník nárok na jídlo a při neodhlášení této stravy mu bude účtována strava jako cizímu strávníkovi, to znamená navýšená o ostatní režie.

- při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka po dohodě se zákonným zástupcem dítěte způsob a rozsah jeho stravování. Je-li dítě v době podávání hlavního jídla přítomno ve škole, stravuje se vždy

- dítě je přihlášeno ke stravování na základě přihlášky, kterou vyplní zákonný zástupce a poté ji předáme školní jídelně

- o přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitelka mateřské školy na základě písemného vyjádření registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost.

- dětem vyžadujícím speciální stravování – cukrovka, celiakie – jídlo zabezpečuje zákonný zástupce, zaměstnanci školy pouze po konzultaci upravují množství potravy

- v celém objektu mateřské školy je zákaz kouření

vlastní organizace stravování :

 • svačina (8.00 hod., 9.00 hod) a přesnídávka (14.00 hod. – 14.30 hod.) děti si stravu berou samy- popř. nejmladším pomáhá pracovník školy, odnášejí si ji na stoleček a poté se vrací pro pití.
 • oběd (11.30 - 12.15 hod) – pracovnice nalévá polévku, pro hlavní jídlo si děti chodí samy do kuchyňky-výdejny, starší děti jedí příborem, mladší lžičkou

Mají možnost si přidat.

Použité nádobí odkládají na předem dané místo ve výdejně.

Pitný režim je zajištěn výběrem různých druhů čajů,vody, šťávy.

 • pracovníci školy vydávají pokyny k zajištění kázně dětí a kulturních stravovacích návyků
 • pedagog.věnují pozornost dodržování základních hygienických pravidel před a po jídle
 • děti nejsou nuceny ke konzumaci celého vydaného jídla a vraceny k dojídání

mají možnost si přidat.

1. c) podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí,

- každá učitelka je osobně odpovědná za bezpečnost svěřených dětí

- děti nesmí do mateřské školy nosit :

 • předměty ohrožující zdraví a bezpečnost – zápalky, nože, špičaté předměty cenné předměty – řetízky, peníze, drahé hračky

Za tyto přinesené věci mateřská škola nenese odpovědnost.

- zákonní zástupci dětí zodpovídají za to, co děti mají ve svých skříňkách

- zákonný zástupce předává dítě do MŠ zdravé - vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění tuto skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole.

- při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha) jsou zákonní zástupci dítěte telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče.

- při jídle děti sedí na židličkách,nehoupají se, aby na sebe nepřevrhly stravu

- starší děti používají příbor a mladší děti lžičku správným způsobem

   • použité nádobí odkládají na stanovené místo

str.3

- dbát na to, aby podlahy ve všech prostorách byly do sucha vytřeny, při nečekaném potřísnění okamžitě provést úklid

- důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je působení na děti zaměřené na zdravý způsob života

- děti jsou nenásilnou formou a přiměřeně k věku a chápání seznamovány s různými  formami násilného chování

- v rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí je prováděn monitoring a screening vztahů mezi dětmi v kolektivu s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi hned v počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízení

- důležitým prvkem prevence je vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem,mezi dětmi a pracovníky školy a zákonnými zástupci dětí

1. d) Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí

- po dobu pobytu dítěte v mateřské škole dohlížejí pracovníci školy, aby děti zacházely šetrně s kuchyňským vybavením a nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy.

- škodu na majetku školy, kterou dítě úmyslně způsobí, je povinen zákonný zástupce dítěte uhradit nebo zajistit její opravu 

Závěrečné ustanovení

Vnitřní řád je zveřejněn ve spojovací chodbě a nástěnce školní jídelny..

Pracovnice školy s ním byli seznámeny dne : 19. 5. 2016, což prokázali svým podpisem

Zákonní zástupci dětí o jeho vydání a obsahu byli informováni dne: 19. 5. 2016

V Senici na Hané , dne 19. 5. 2016
Jana Gruntová,ředitelka školy

str.4

Dodatek k vnitřnímu řádu školní jídelny č. 1

týká se změny odhlašování a přihlašování stravy od 1.9.2016

1.b) Provoz a vnitřní režim školského zařízení

   • odhlašování a přihlašování stravy se provádí do 13.00 hod. den předem

V Senici na Hané,1. 9. 2016
Gruntová Jana,ředitelka

 

Dodatek k vnitřnímu řádu školní jídelny č.2

týká se změny finančního normativu od 1.11.2016

1.b) Provoz a vnitřní režim školského zařízení

- stanovení úplaty za školní stravování dle finančního normativu:

strávníci věkové skupiny :

 • 3 - 6 let : přesnídávka 7,- Kč oběd 17,- Kč svačina 7,- Kč
 • 7 - 10 let : přesnídávka 7,- Kč oběd 21,- Kč svačina 7,- Kč
 • 11- 14 let: oběd 24,- |Kč
 • zaměstnanci oběd: 28,- Kč

- platby stravného se provádějí zálohově převodem na účet MŠ Senice na Hané

č. účtu : 181806299/0300 nebo poštovní poukázkou, VS: stanoví provozní ŠJ

   • přeplatky se vrací na účet plátce záloh v lednu a v září

V Senici na Hané,1.11.2016
Gruntová Jana,ředitelka

 

Dodatek k vnitřnímu řádu školní jídelny č.3

týká se změny finančního normativu od 1. 4. 2020

1.b)  Provoz a vnitřní režim školského zařízení

     - stanovení úplaty za školní stravování dle finančního normativu: 

     zaměstnanci  oběd: 34,- Kč

 

V Senici na Hané, 1.4. 2020
Gruntová Jana, ředitelka

 

Dodatek k vnitřnímu řádu školní jídelny č.4

týká se změny finančního normativu od 1. 9. 2021

1.b)  Provoz a vnitřní režim školského zařízení

        - stanovení úplaty za školní stravování dle finančního normativu:

         strávníci věkové skupiny :

              3 -  6 let :    přesnídávka   8,- Kč   oběd 17,- Kč     svačina 8,- Kč

              7 - 10let :    přesnídávka   9,- Kč    oběd 21,- Kč     svačina 8,- Kč

              11- 14let:    oběd 24,- |Kč

              zaměstnanci oběd: 34,- Kč

V Senici na Hané, 1. 9. 2021
Gruntová Jana, ředitelka